Regulamin samorządu

Rozdział I

KOMPETENCJE SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO

Art. 1.

Samorząd Uczniowski działa na podstawie Art. 55 Ustawy o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 roku (Dz. U. Nr 95 z dnia 25 października 1991r., poz. 425 z późniejszymi zmianami) oraz Statutu Szkoły i niniejszego Regulaminu.

Art. 2.

Samorząd Uczniowski (SU) tworzą wszyscy uczniowie Szkoły. Samorząd jest jedynym reprezentantem ogółu uczniów Szkoły. Z chwilą odejścia ucznia ze Szkoły automatycznie przestaje on być członkiem Samorządu oraz jego władz.

Art. 3.

 • SU jest ciałem przedstawicielskim społeczności uczniowskiej powołanym w celu współdziałania z Dyrektorem Szkoły, Radą Pedagogiczną i Radą Szkoły.
 • SU reprezentuje interesy wszystkich uczniów. Zasady pracy SU ustala niniejszy regulamin,

Art. 4.

Główne zadania Samorządu to:

 • Obrona praw i godności poszczególnych uczniów oraz całych zespołów klasowych.
 • Czynne uczestniczenie w życiu szkoły – współtworzenie obowiązujących zasad, współudział w realizacji dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych zadań szkoły.
 • Wdrażanie uczniów do samorządności oraz zachęcanie do aktywnego włączania się w działalność Szkoły.
 • Organizowanie działalności kulturalno-oświatowej zgodnie z potrzebami uczniów i możliwościami Szkoły.
 • Przedstawianie Dyrektorowi i Radzie Pedagogicznej wniosków i opinii dotyczących praw ucznia.
 • Organizowanie pomocy dla uczniów mających trudności w nauce.
 • Przedstawianie opinii o pracy nauczycieli na wniosek Dyrektora Szkoły.

Art. 5.

Samorząd Uczniowski może przedstawiać wnioski i opinie Radzie Pedagogicznej oraz Dyrektorowi Szkoły we wszystkich sprawach Szkoły, a w szczególności w sprawach dotyczących realizacji celów Samorządu Uczniowskiego oraz podstawowych praw uczniów, do których należą:

 • prawo do zapoznania się z programem nauczania i wychowania, jego treścią, celami i stawianymi wymaganiami;
 • prawo do jawnej i umotywowanej oceny postępów w nauce i zachowaniu;
 • prawo do organizacji życia szkolnego, umożliwiającego zachowanie właściwych proporcji między wysiłkiem szkolnym a możliwością zaspokajania własnych zainteresowań;
 • prawo redagowania gazetki szkolnej;
 • prawo organizowania działalności kulturalnej, oświatowej, sportowej oraz rozrywkowej zgodnie z własnymi potrzebami i możliwościami organizacyjnymi Szkoły w porozumieniu z jej Dyrektorem;
 • prawo wyboru nauczyciela pełniącego rolę opiekuna Samorządu.

Opinii Samorządu może zasięgnąć dyrektor szkoły przy dokonywaniu oceny pracy nauczyciela (art. 6a pkt. 5 Ustawy „Karta Nauczyciela”).

Rozdział II

ORGANY SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO

Art. 6.

Organami Samorządu Uczniowskiego są:

 • Samorząd Klasowy w składzie:
 1. Przewodniczący Klasy,
 2. Zastępca Przewodniczącego,
 3. Skarbnik,
 4. Sekretarz (w przypadku prowadzenia kroniki klasowej).
 • Samorząd Uczniowski, którego członkowie są wybierani przez klasy, w składzie:
 1. Przewodniczący Samorządu Uczniowskiego,
 2. Zastępca Przewodniczącego Samorządu Uczniowskiego,
 3. Sekcja dekoracyjno- porządkowa
 • Przewodniczący SU reprezentuje swoich kolegów wobec nauczycieli i dyrekcji, przewodniczy zebraniom.
 • Zadaniem SU jest tak zorganizować pracę, żeby dawała ona jak najlepsze efekty i żeby wszyscy wyborcy mieli poczucie, że wybrali swych działaczy trafnie.
 • W pracy Samorządu Uczniowskiego pomaga nauczyciel opiekun. Jest to doradca, a zarazem rzecznik interesów Samorządu Uczniowskiego na forum Rady Pedagogicznej.

Art. 7.

Kompetencje organów Samorządu Uczniowskiego:

 • Samorząd Klasowy:
 • reprezentuje klasę na zewnątrz, współpracując z SU,
 • organizuje życie klasy
 • wraz z wychowawcą rozwiązuje wewnętrzne problemy klasy,
 • organizuje pomoc koleżeńską przy udziale wychowawcy.
 • Samorząd Uczniowski:
 • uchwala Regulamin SU,
 • podejmuje uchwały w sprawie dokonywania zmian w Regulaminie,
 • podejmuje uchwały w ramach kompetencji SU,
 • ustala i zatwierdza plan pracy SU na dany rok szkolny,
 • opiniuje wybór opiekuna SU,
 • dba o wystrój szkoły, zwłaszcza o gazetkę Samorządu Uczniowskiego.
 • pomaga w przygotowaniu i przebiegu imprez i uroczystości szkolnych,
 • występuje z wnioskami do Dyrektora Szkoły, Rady Pedagogicznej, Rady Szkoły w ramach swoich kompetencji,
 • opiniuje pracę nauczycieli na prośbę Dyrektora Szkoły.

Rozdział III

TRYB WYBORU ORGANÓW SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO

Art. 8.

Samorząd Klasowy wybierany jest przez uczniów klasy zwykłą większością głosów w obecności co najmniej 2/3 stanu klasy na początku roku szkolnego.

Art. 9.

Bezpośrednio po wyborach Samorząd Klasowy wybiera spośród siebie osoby funkcyjne. W przypadku niespełnienia właściwie swoich zadań w ciągu roku lub na swój wniosek oraz gdy funkcja powoduje u ucznia trudności w nauce, uczeń może zostać odwołany z zajmowanego stanowiska. W takim przypadku niezwłocznie dokonuje się wyboru innego kandydata.

Art. 10.

Kandydatów do Zarządu SU zgłaszają Samorządy Klasowe.

Art. 11.

Kandydaci do SU muszą spełniać następujące warunki:

 • uzyskać co najmniej dobre oceny z wszystkich przedmiotów nauczania,
 • posiadać co najmniej bardzo dobrą ocenę zachowania.

Art. 12.

Tryb wyboru Zarządu SU:

 • W wyborach biorą udział wszyscy uczniowie klas III-VII w głosowaniu równym, tajnym i powszechnym.
 • Członkami SU zostają kandydaci, którzy uzyskali największą liczbę głosów.
 • Nad przebiegiem wyborów czuwa opiekun SU.
 • Kadencja wszystkich organów SU trwa 1 rok.
 • Wybory do SU składają się z dwóch części:
 1. do dnia ustalonego w ogłoszeniu opiekuna SU każda klasa dokona wyboru maksymalnie 2 kandydatów do SU,
 2. w ciągu dwóch kolejnych dni Przewodniczący Klas zgłaszają na piśmie opiekunowi SU wybranych kandydatów do SU; kandydatury opiniuje wychowawca klasy,
 3. od dnia ustalonego przez opiekuna SU trwa kampania wyborcza kandydatów do SU, która nie może zakłócać pracy Szkoły. Szczegóły techniczne dot. kampanii wyborczej ustala opiekun w porozumieniu z dyrekcją szkoły.
 • Wybory SU powinny zakończyć się do 20 czerwca każdego roku szkolnego.
 • Nowy SU powinien się ukonstytuować, wybierając spośród siebie osoby funkcyjne. Może to uczynić po rozpoczęciu nowego roku szkolnego.

Rozdział IV

TRYB WYBORU OPIEKUNA SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO

Art. 13.

Opiekun jest doradcą służącym swoją pomocą i doświadczeniem w pracy Samorządu. Opiekun ma prawo uczestniczenia we wszystkich formach pracy Samorządu.

Art. 14.

Wyboru Opiekuna SU z ramienia Rady Pedagogicznej dokonuje dyrektor szkoły.

Art. 15.

Warunkiem wyboru nauczyciela na opiekuna SU jest wyrażenie przez niego zgody.

Art. 16.

Opiekun SU w uzasadnionych przypadkach może złożyć dymisję z pełnionej funkcji. Na jego miejsce nauczyciela do tej funkcji wyznacza Dyrektor Szkoły.
 

Rozdział V

DOKUMENTY SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO

Art. 17.

 1. Dokumentację Samorządu Uczniowskiego tworzą:
 • Regulamin Samorządu Uczniowskiego
 • Zeszyt protokołów
 • Plany pracy
 • Sprawozdania z działalności za I i II semestr.

Rozdział VI

TRYB DOKONYWANIA ZMIAN W REGULAMINIE SU

Art. 18.

Wnioski o dokonanie zmian w Regulaminie mogą być składane do Przewodniczącego SU przez minimum 3 członków SU.

Art. 19.

Zmiany w Regulaminie SU uchwala SU w głosowaniu jawnym w trybie podejmowania uchwał.

Rozdział VII

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

Art. 20.

Uczniowie występujący w obronie praw uczniowskich nie mogą być z tego powodu negatywnie oceniani.

Art.21.

Niniejszy regulamin jest przedstawiany i omawiany we wszystkich klasach przed wyborami kandydatów do SU. Regulamin jest dostępny wszystkim uczniom Szkoły.

Art. 22.

W sprawach nie uregulowanych niniejszym regulaminem a dotyczących Samorządu decyduje Dyrektor Szkoły w porozumieniu z Opiekunem i SU.

Art. 23.

Powyższy regulamin wchodzi w życie z dniem 13.09.2017