Deklaracja Dostępności

Deklaracja dostępności Szkoły Podstawowej nr 3 im. Stanisława Kostki w Rybniku

Wstęp Deklaracji

Szkoła Podstawowej nr 3 im. Stanisława Kostki w Rybniku zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej www.sp3.rybnik.pl

Szkoła Podstawowej nr 3 im. Stanisława Kostki w Rybniku

Telefon: +48 32 42 23 927
E-mail: sp3rybnik@wp.pl
Adres korespondencyjny: ul. Wolna 17, 44-203 Rybnik

Data publikacji strony internetowej: 2020-02-10.

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2020-09-01.

Zgodność ze standardami

PHP – Portal jest zgodny z oficjalną specyfikacją php opisaną w dokumentach umieszczonych na stronah php.net

WCAG 2.1. – Portal jest przygotowany zgodnie z wytycznymi dla dostępności treści internetowych 2.1.

Klawisze szybkiego dostępu

W celu zapewnienia jak największego komfortu korzystania z portalu przez osoby, które posługują się wyłącznie klawiaturą, zostały przygotowane skróty klawiszowe, które umożliwiają pominięcie elementów pobocznych (np. sidebar), lub takich, które ze względu na funkcję są na każdej stronie i wydłużają czas dotarcia do właściwej treści (np. menu). Poniżej lista klawiszy i opis pełnionych przez nie funkcji.

Kombinacja klawiszy wymagana do uruchomienia szybkiego dostępu w popularnych przeglądarkach:

 • Firefox – SHIFT + ALT + klawisz dostępu
 • Chrome – ALT + klawisz dostępu
 • Opera – SHIFT + ESC + klawisz dostępu
 • Internet Explorer – ALT + klawisz dostępu + ENTER

Klawisze szybkiego dostępu zaimplementowane w portalu:

 • CTRL + U – Menu dostępności

Strona posiada następujące ułatwienia dla osób z niepełnosprawnościami:

 • podwyższony kontrast (czarne tło, żółte i zielone litery; odwrócone kolory; białe tło, czarne i niebieskie litery; brak kolorów),
 • wersja tekstowa strony, bez grafiki,
 • możliwość powiększenia wielkości liter na stronie,
 • mapa strony,
 • zatrzymanie animacji
 • czytanie strony
 • nawigacja klawiaturą
 • podświetlanie linków
 • podpowiedzi
 • duży kursor, przewodnik do czytania
 • odstępy między tekstami

Wygląd

 • powiększanie tekstu – portal zawiera mechanizm pozwalający powiększać font na stronie w celu poprawienia czytelności tekstów dla osób słabowidzących;
 • wersja tekstowa – portal posiada mechanizm umożliwiający przełączenie się na wersję tekstową, w której wszystkie obrazki dekoracyjne nie są wyświetlane, a pozostałe zastępowane są informacją tekstową;
 • wersja kontrastowa – portal zawiera mechanizm pozwalający na przełączenie się na wersję kontrastową, w której zastosowano alternatywną kolorystykę różnych elementów serwisu tak aby współczynnik kontrastu był jak największy;
 • CSS – układ graficzny portalu zdefiniowany jest w arkuszach stylów kaskadowych (Cascade Style Sheets);
 • Responsive Web Design – serwis przygotowany jest zgodnie z podejściem RWD, które oznacza, że wygląd serwisu dynamicznie dostosowuje się do wielkości ekranu, z którego korzysta użytkownik.

Odnośniki

Edytorzy portalu www.sp3.rybnik.pl starają się, aby wszystkie linki były odpowiednio opisane i w przypadku gdy tekst linku nie opisuje dokładnie dokumentu docelowego, opis umieszczany jest w atrybucie title.

Obrazki

Edytorzy portalu www.sp3.rybnik.pl starają się, aby wszystkie obrazki posiadały poprawnie uzupełniony atrybut alt, w którym znajduje się słowny opis tego co na nich widać. Wyjątkiem są obrazki dekoracyjne, stosowane tylko dla efektu wizualnego, które nie wnoszą żadnej dodatkowej treści.

Galerie

W portalu www.sp3.rybnik.pl występuje szereg galerii zdjęć, które niestety nie posiadają jeszcze opisów alternatywnych anonsujących osobom niewidomym co przedstawiają. Edytorzy portalu www.sp3.rybnik.pl starają się sukcesywnie uzupełniać opisy alternatywne zamieszczonych w portalu galerii, tak aby dążyć do pełnej dostępności portalu www.sp3.rybnik.pl.

Pliki PDF

Zamieszczone na stronie publikacje w formie plików PDF nie są dostępne cyfrowo w całości: zostały opublikowane przed 2018-09-23 lub nie są wykorzystywane do realizacji bieżących zadań w Szkoła Podstawowej nr 3 im. Stanisława Kostki w Rybniku.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Oświadczenie sporządzono dnia 2020-09-20

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W Szkole Podstawowej nr 3 im. Stanisława Kostki w Rybniku sprawy w zakresie dostępności cyfrowej koordynuje dyrektor szkoły. e-mail: sp3rybnik@wp.pl, telefon: 32 42 23 927 (dotyczy powiadomień o braku dostępności cyfrowej oraz żądań zapewnienia dostępności cyfrowej).

Uprzejmie informujemy, że zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych każdy ma prawo wystąpić do podmiotu publicznego z żądaniem udostępnienia cyfrowego wskazanej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub ich elementów, ewentualnie zapewnienia dostępu alternatywnego, na warunkach określonych w ustawie. W przypadku odmowy wnoszący żądanie możne złożyć skargę z zastosowaniem przepisów ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego,

Dostępność architektoniczna

Siedziba Szkoły Podstawowej nr 3 im. Stanisława Kostki w Rybniku mieści się w budynku:

44-203 Rybnik, ul. Wolna 17

który spełnia minimalne wymagania:

W zakresie dostępności architektonicznej:

 1. Przestrzenie komunikacyjne budynku wolne od barier poziomych – komunikacja pozioma, (korytarze na jednym poziomie),budynek nie posiada wind, brak komunikacji pionowej.
 2. Instalacja urządzeń lub zastosowanie środków technicznych i rozwiązań które umożliwiają dostęp i załatwienie sprawy – wejście główne do budynku dostępne dla osób niepełnosprawnych na wózku inwalidzkim, bezpośredni dostęp z poziomu chodnika, oznaczony dzwonek przy drzwiach który przywołuje personel, osoba niepełnosprawna ma dostęp do sekretariatu i gabinetu dyrektora, toaleta dla osób niepełnosprawnych na parterze, pracownicy portierni przeszkoleni w udzielaniu pomocy osobom niepełnosprawnym, pozostałe wejścia do szkoły nie są przystosowane dla osób niepełnosprawnych,
 3. Informacja na temat rozkładu pomieszczeń w budynku w sposób wizualny – tablice informacyjne, portier.
 4. Brak ograniczeń w przypadku korzystania z psa asystującego.
 5. Zapewnienie osobom ze szczególnymi potrzebami możliwości ewakuacji lub ich uratowania w inny sposób – komunikaty dźwiękowe, oznaczenia dróg ewakuacyjnych, szkolenia i instrukcje dla osób funkcyjnych z zakresu ochrony przeciwpożarowej i zasad postępowania na wypadek ewakuacji,
 6. Brak przed budynkiem szkoły wyznaczonego miejsca parkingowego dla osób niepełnosprawnych.