Biblioteka

DO BIBLIOTEKI ZAPRASZAJĄ PANIE:

mgr SABINA KAPLIK

mgr ANNA PEŁKA

GODZINY PRACY BIBLIOTEKI:

PONIEDZIAŁEK     8.00 – 14.00

WTOREK                  8.00 – 15.00

ŚRODA                      8.00 – 14.00

CZWARTEK              8.00 – 15.00

PIĄTEK                      8.00 – 14.00

Klikając na podany link  znajdziesz nas na Facebooku. Zapraszamy!

https://www.facebook.com/biblioteka.wtrojce.52

ZKOLNY REGULAMIN KORZYSTANIA Z DARMOWYCH PODRĘCZNIKÓW

LUB MATERIAŁÓW EDUKACYJNYCH

obowiązujący w Szkole Podstawowej nr 3 im. Świętego Stanisława Kostki w Rybniku

§1

 1. Podręczniki i materiały edukacyjne i ćwiczeniowe przekazane szkole w ramach dotacji zostają przekazane na stan biblioteki i stanowią własność szkoły.
 2. Podręczniki i materiały edukacyjne przekazane szkole w ramach dotacji winne być użytkowane przez co najmniej trzy lata.
 3. Biblioteka nieodpłatnie:
  • wypożycza uczniom podręczniki lub materiały edukacyjne
  • przekazuje uczniom materiały ćwiczeniowe bez obowiązku zwrotu lub je udostępnia.

 

§2

 1. Każdy uczeń powinien zapoznać się z Regulaminem korzystania z darmowych podręczników lub materiałów edukacyjnych.
 2. Do wypożyczania podręczników lub materiałów edukacyjnych uprawnieni są wszyscy uczniowie szkoły .
 3. Uczniowie korzystający ze zbiorów biblioteki podlegają rejestracji na podstawie dostarczonych list zgodnych z lista klasy zamieszczoną w dzienniku lekcyjnym.
 4. Wypożyczanie odbywa się na początku każdego roku szkolnego do dnia 15 września.

 

§3

 1. Zwrot podręczników do biblioteki szkolnej następuje do dnia 15 czerwca danego roku.
 2. Podręczniki podlegają zwrotowi do biblioteki szkolnej w przypadku skreślenia ucznia z księgi uczniów, przeniesienie ucznia do innej szkoły, lub w przypadku innych zdarzeń losowych przed upływem terminu 15 czerwca.

§4

 1. Przez cały okres użytkowania podręczników uczeń dba o właściwe zabezpieczenie książki przed zniszczeniem.
 2. Zabrania się dokonywania jakichkolwiek wpisów i notatek w podręcznikach.
 3. Wraz z upływem terminu zwrotu uczeń powinien przygotować podręczniki do zwrotu tj. wymazać wpisy dokonane ołówkiem, podkleić rozdarte kartki itp.
 4. Dołączona do podręczników lub materiałów edukacyjnych płyta CD stanowi integralną część podręczników lub materiałów edukacyjnych i należy je zwrócić wraz z podręcznikiem. Zagubienie płyty CD skutkuje koniecznością zwrotu kosztów całego podręcznika.

 

§5

 1. Uczeń ponosi pełna odpowiedzialność materialną za wszelkie uszkodzenia lub zniszczenie wypożyczonych podręczników, nieujawnionych w chwili wypożyczenia.
 2. Przez uszkodzenie podręcznika rozumie się nieumyślne zabrudzenie, poplamienie, zgniecenie lub rozerwanie umożliwiające jednak ich dalsze wykorzystywanie.
 3. Przez zniszczenie podręcznika rozumie się umyślne lub spowodowane przez zaniedbanie, poplamienie, trwałe pobrudzenie, porysowanie lub popisanie, połamanie lub rozerwanie, wyrwanie i zagubienie oraz inne uszkodzenia, które uniemożliwiają dalsze wykorzystanie podręcznika. W powyższym przypadku użytkownik ponosi koszty całego podręcznika.
 4. W przypadku zniszczenia lub zagubienia podręcznika, szkoła może żądać zwrotu kosztów zakupu podręcznika. Powyższy zapis nie ma zastosowania w przypadku, kiedy mija trzyletni okres użytkowania danego podręcznika.
 5. Wartość podręczników określa w każdym roku szkolnym MEN.
 6. Rodzic/ opiekun prawny ucznia, który zniszczył bądź zgubił podręcznik zobowiązany jest do uiszczenia wskazanej przez MEN kwoty w przelewem na wskazane przez szkołę konto bankowe do końca trwania zajęć edukacyjnych danego roku szkolnego.
 7. Po uiszczeniu opłaty ze zniszczony podręcznik uczeń/rodzic/ opiekun prawny ma prawo do odbioru uszkodzonego podręcznika w terminie do 31 października danego roku kalendarzowego. Po tym terminie zniszczone podręczniki zostają zubytkowane i przechodzą na makulaturę.

 

§6

1. Uczniowie i rodzice zobowiązani są do zapoznania się z treścią niniejszego Regulaminu i stosowania się do zawartych w nim postanowień.

3. Decyzje w kwestiach udostępniania podręczników lub materiałów edukacyjnych, które nie zostały ujęte w niniejszym Regulaminie podejmuje dyrektor szkoły.

Procedury bezpieczeństwa w bibliotece szkolnej obowiązujące od 1 września 2020r.

 

Biblioteka szkolna w okresie pandemii COVID-19

funkcjonuje na podstawie wytycznych MZ, GIS i MEN.

 1. Z biblioteki mogą korzystać uczniowie, nauczyciele oraz obsługa szkoły. W wyjątkowych sytuacjach, po wcześniejszym ustaleniu telefonicznym lub mailowym rodzice uczniów.
 2. W bibliotece mogą przebywać 3 osoby jednocześnie, z wyłączeniem bibliotekarzy.
 3. Czytelnia jest dostępna wyłącznie w czasie lekcji – dla uczniów nieuczęszczających na religię w trybie stacjonarnym.
 4. Dla uczniów uczących się w trybie zdalnym, mających problem z dostępem do Internetu  czytelnia zapewnia dwa stanowiska komputerowe. Wymagane jest wcześniejsze potwierdzenie obecności.
 5. Wchodząc do biblioteki trzeba mieć zasłonięte usta i nos, a po wejściu należy zdezynfekować ręce.
 6. Należy zachować bezpieczną odległość 1,5 m- 2 m od innych osób przebywających w bibliotece.
 7. Uczniowie oczekujący w kolejce przed biblioteką zobowiązani są również do zachowania bezpiecznej odległości względem innych osób.
 8. Czytelnicy oddają książki do specjalnie wyznaczonego pojemnika oznaczonego zakresem dat zwrotu, w którym przechodzą obowiązkową kwarantannę. Po tym czasie wracają na półkę.
 9. Po każdej przerwie biblioteka jest systematycznie wietrzona.
 10. Klamki, blaty, klawiatura komputera oraz inne powierzchnie wspólne są regularnie dezynfekowane.
 11. W przypadku pytań i wątpliwości bibliotekarze są do dyspozycji przez dziennik elektroniczny Vulcan, bądź adres mailowy bibliotekasp3@vp.pl.

REGULAMIN BIBLOTEKI SZKOLNEJ

obowiązujący w Szkole Podstawowej nr 3 im. Świętego Stanisława Kostki w Rybniku

 

 1. W bibliotece obowiązuje cisza, zakaz spożywania posiłków i picia napojów oraz używania telefonów komórkowych i innych urządzeń zakłócających ciszę.
 2. Ze zbiorów biblioteki mogą korzystać uczniowie, nauczyciele, pracownicy szkoły i rodzice.
 3. Czytelnicy mają prawo do bezpłatnego korzystania ze zbiorów bibliotecznych.
 4. Nie wypożycza się książek na nazwisko innej osoby.
 5. Jednorazowo można wypożyczyć trzy książki (uczniowie pierwszych klas w pierwszym semestrze jedną pozycję).
 6. Maksymalny czas wypożyczeń książki to jeden miesiąc. Za zgodą nauczyciela bibliotekarza można ją prolongować na kolejny okres (maksymalnie dwukrotnie).
 7.  Uczeń, który nie oddał książki w terminie nie może korzystać z księgozbioru bibliotecznego.
 8. Książek wypożyczonych w bibliotece nie należy pożyczać innym osobom.
 9. Książki i inne dokumenty należy szanować. Zauważone uszkodzenia należy zgłosić bibliotekarzowi.
 10. Czytelnik, który zagubi lub zniszczy wypożyczoną książkę zobowiązany jest do niezwłocznego odkupienia takiej samej książki lub innej wskazanej przez nauczyciela bibliotekarza. Do momentu gdy tego nie uczyni, jest zawieszony w prawach korzystania z biblioteki.
 11. Na dwa tygodnie przed końcem roku szkolnego książki powinny być zwrócone do biblioteki.
 12. Uczniowie i pracownicy szkoły, którzy z niej odchodzą, zobowiązani są do wcześniejszego rozliczenia się z biblioteką. Dotyczy to również ucznia, który zmienia szkołę.
 13. Pracownicy szkoły są zobowiązani do zwrotu wypożyczonych zbiorów w terminie określonym przez bibliotekarza.
 14. Uczniowie klas I-VII mają możliwość wypożyczenia książek na wakacje i ferie zimowe, po uprzednim rozliczeniu się.
 15. Biblioteka udostępnia podręczniki do klas objętych programem „Darmowy podręcznik”. Uczeń powinien podręcznik obłożyć. Rodzice ucznia odpowiadają materialnie za zniszczony podręcznik.
 16. Każdy użytkownik zobowiązany jest do zaznajomienia się z niniejszym regulaminem i do bezwzględnego przestrzegania go.
 17. W stosunku do uczniów, którzy łamią postanowienia niniejszego regulaminu mogą zostać zastosowane kary zgodnie ze statutem szkoły.
 18. Raz w roku w miesiącu kwietniu odbywa się akcja „ Podaruj książkę bibliotece”. Tylko w tym miesiącu jest możliwość otrzymania punktu dodatniego w ramach aktywnego udziału w akcjach szkolnych.

§ 20.

 1.  Biblioteka wraz z czytelnią służy realizacji potrzeb i zainteresowań uczniów, zadań dydaktyczno-wychowawczych szkoły, doskonaleniu warsztatu pracy nauczyciela, popularyzowaniu wiedzy pedagogicznej wśród rodziców oraz w miarę możliwości wiedzy o regionie.
 2. Z biblioteki i czytelni mogą korzystać uczniowie, rodzice, nauczyciele oraz pracownicy niepedagogiczni szkoły, a także inne osoby za zgodą dyrektora.

 3. Pomieszczenia biblioteki szkolnej umożliwiają:

  1. gromadzenie i opracowywanie zbiorów: książek, czasopism i zbiorów specjalnych;

  2. udostępnianie zbiorów do domu oraz korzystanie z księgozbioru podręcznego w czytelni;

  3. prowadzenie edukacji czytelniczej i medialnej.

 4. Godziny pracy biblioteki umożliwiają dostęp do jej zbiorów podczas zajęć lekcyjnych i po ich zakończeniu.
 5. Czas pracy biblioteki zatwierdza dyrektor szkoły na podstawie tygodniowego rozkładu zajęć uczniów.

 6. Biblioteka szkolna zapewnia warunki do:

  1. rozbudzania i rozwijania indywidualnych zainteresowań uczniów oraz wyrabiania i pogłębiania u uczniów nawyku czytania i uczenia się poprzez:

   • gromadzenie różnorodnej literatury w postaci książkowej i na nowoczesnych nośnikach informacji oraz gromadzenie i udostępnianie podręczników, materiałów edukacyjnych imateriałów ćwiczeniowych oraz innych materiałów bibliotecznych,
   • organizowanie imprez czytelniczych,
   • organizowanie konkursów czytelniczych, literackich, plastycznych, itp.,
   • wykonywanie gazetek tematycznych,
   • indywidualne rozmowy z czytelnikami i doradztwo czytelnicze;
  2. organizowania różnorodnych działań rozwijających wrażliwość kulturową i społeczną oraz do współpracy w tym zakresie z innymi bibliotekami i lokalnymi ośrodkami kultury.

 7. Zakres współpracy biblioteki obejmuje w szczególności:
  1.  z uczniami:
   • informowanie uczniów o zasadach udostępniania zbiorów i wyszukiwania informacji na określony temat,
   • indywidualne podejście do uczniów z uwzględnieniem uczniów zdolnych i mających trudności w nauce,
   • informowanie uczniów o stanie czytelnictwa,
   • kształcenie efektywnego posługiwania się technologiami informacyjno-komunikacyjnymi,
   • informowanie uczniów o zaległościach;
  2. z nauczycielami i rodzicami:
   • informowanie o nowościach książkowych i innych,
   • współpraca w zakresie uzupełniania zbiorów,
   • wspólne przygotowywanie imprez szkolnych;
  3.  z innymi bibliotekami:
   • wspólne organizowanie zajęć edukacyjnych,
   • organizowanie wycieczek do innych bibliotek,
   • uczestnictwo w spektaklach teatralnych i innych imprezach organizowanych przez inne biblioteki,
   • wspólne organizowanie konkursów,
   • prezentowanie twórczości uczniów w innych bibliotekach,
   • wspólne organizowanie spotkań z ciekawymi ludźmi.
 8. Materiały gromadzone w bibliotece są ewidencjonowane zgodnie z zasadami określonymi w Rozporządzeniu Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 29 października 2008 r. w sprawie zasad ewidencji materiałów bibliotecznych (Dz. U. z 2008 r. nr 205 poz.1283).
 9. Inwentaryzację księgozbioru biblioteki przeprowadza się metodą skontrum na podstawie Rozporządzeniu Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 29 października 2008 r. w sprawie zasad ewidencji materiałów bibliotecznych (Dz. U. z 2008 r. nr 205 poz.1283),
 10. Szczegółowe zasady obowiązujące w bibliotece i czytelni określa regulamin zatwierdzony przez dyrektora szkoły.
 11. Zasady korzystania z podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych zakupionych z dotacji celowej określone są w procedurach wypożyczania podręczników szkolnych.
 12. Uczeń odchodzący ze szkoły jest zobowiązany do zwrócenia wypożyczonych podręczników i materiałów edukacyjnych do biblioteki najpóźniej w dniu przerwania nauki; w przypadku zmiany szkoły przez ucznia niepełnosprawnego, który został wyposażony w podręczniki i materiały edukacyjne dostosowane do jego potrzeb i możliwości psychofizycznych, uczeń nie zwraca ich do biblioteki szkolnej i na ich podstawie kontynuuje naukę w nowej placówce; szkoła wraz z wydaniem arkusza ocen przekazuje szkole, do której uczeń został przyjęty, wypożyczone przez niego podręczniki i materiały biblioteczne.
 13. Dane osobowe gromadzone w bibliotece podlegają ochronie zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych.

§ 29.

 1. W szkole zatrudniony jest nauczyciel bibliotekarz, który gromadzi, opracowuje i udostępnia zasoby biblioteki, inspiruje i koordynuje działania w zakresie upowszechniania czytelnictwa i przygotowania do korzystania z informacji w szkole.
 2. Do zadań bibliotekarza należy m.in.:
  1. w ramach pracy pedagogicznej:
   • udostępnianie zbiorów i warsztatu informacyjnego,
   • sprawowanie nadzoru nad uczniami przebywającymi w bibliotece i czytelni,
   • prowadzenie działalności informacyjnej,
   • udzielanie porad w wyborach czytelniczych,
   • opiekowanie się zespołami uczniów współpracujących z biblioteką,
   • prowadzenie różnorodnych form upowszechniania czytelnictwa (wystawy, konkursy, inne imprezy czytelnicze)
   • kształtowanie umiejętności korzystania z różnych źródeł informacji,
   • wspomaganie nauczycieli i wychowawców w pracy dydaktycznej i wychowawczej,
   • udział w realizacji zadań dydaktyczno-wychowawczych szkoły poprzez współpracę z wychowawcami klas, nauczycielami, rodzicami, bibliotekarzami innych szkół i bibliotek, w tym pedagogicznych i publicznych oraz innymi instytucjami pozaszkolnymi;
  2. w ramach prac organizacyjno-technicznych m.in.:
   • gromadzenie, opracowywanie, ewidencja, konserwacja i selekcja zbiorów,
   • prowadzenie dziennej i okresowej statystyki korzystania z zasobów biblioteki,
   • informowanie rady pedagogicznej o poziomie czytelnictwa w poszczególnych klasach,
   • sporządzanie planów pracy oraz okresowych i rocznych sprawozdań z prowadzonej działalności,
   • organizowanie, aktualizowanie i prowadzenie warsztatu informacyjnego biblioteki.

REGULAMIN CZYTELNI

obowiązujący w Szkole Podstawowej nr 3 im. Świętego Stanisława Kostki w Rybniku

 1. Korzystający z czytelni wpisuje się do zeszytu odwiedzin.
 2. Do czytelni wchodzimy bez plecaków i okryć wierzchnich.
 3. W czytelni można korzystać ze wszystkich zbiorów tj. z księgozbioru podręcznego, czasopism i zbiorów wypożyczalni.
 4. Z księgozbioru podręcznego i czasopism można korzystać tylko na miejscu, nie wynosząc ich poza czytelnię.
 5. Czytelnik ma wolny dostęp do czasopism. Z księgozbioru podręcznego korzysta za pośrednictwem bibliotekarza.
 6. Przed opuszczeniem czytelni należy zwrócić czytane książki bibliotekarzowi.
 7. W czytelni obowiązuje cisza.
 8. Nie wolno w czytelni spożywać posiłków i pić napojów.
 9. W czytelni obowiązuje zakaz korzystania z telefonów komórkowych.