Rekrutacja

Nabór elektroniczny do szkoły (logowanie do systemu) zostanie uruchomiony
22 lutego 2021 r. godzina 8:00

Zakończenie rejestracji w systemie – 12 marca 2021 r. do godziny 15:00

Rodzice dzieci, które rozpoczną edukację od września 2021r. samodzielnie rejestrują swoje dzieci poprzez witrynę internetową i za jej pomocą drukują wypełniony wniosek, który po podpisaniu przez rodziców złożą w szkole pierwszego wyboru (wymagany podpis obojga rodziców).

adres strony: www.rybnik.elemento.pl

Jest możliwość rejestracji dziecka w sekretariacie szkoły od poniedziałku do piątku w godz. 8.00 do 15.00

Lista dzieci zakwalifikowanych do szkoły zostanie opublikowana
23 marca 2021 roku o godzinie 10.00.
    

Od dnia 23.03.2021r. godz. 10.00 do 29.03.2021r. do godz.15.00 – potwierdzenie przez rodziców woli przyjęcia dzieci do szkoły, do której zostały zakwalifikowane /dot. dzieci spoza obwodu/.

Jeżeli rodzic nie złoży potwierdzenia woli w wyżej wymienionym terminie jest to równoznaczne z rezygnacją miejsca w szkole.

Dnia 31.03.2021 r.  godz. 10:00- ogłoszenie listy przyjętych i nie przyjętych  dzieci  do danej szkoły.