„LEKCJA NIEOGRANICZONYCH MOŻLIWOŚCI”

      

 

Zapytanie o cenę

(Transport na wycieczki )

                                                                                                                                                        Rybnik, dnia 10.06.2014 r.

I. ZAMAWIAJĄCY

Szkoła Podstawowa nr 3 im. Św. Stanisława Kostki  ul. Wolna 17, 44-203 Rybnik.

 II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

 W związku z realizacją projektu „Lekcja nieograniczonych możliwości”
współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego
Funduszu Społecznego Szkoła Podstawowa nr 3 w Rybniku planuje organizację wycieczek edukacyjnych dla uczniów szkoły.
W związku z powyższym proszę o:

a) przedstawienie Państwa oferty cenowej w zakresie organizacji wycieczki edukacyjnej 

z uwzględnieniem kosztu transportu dla 30  uczniów i 3 opiekunów  do:

1.   

Bielsko –Biała

 Studio Filmów Rysunkowych

2.   

Gliwice

Palmiarnia

3.   

Gliwice

Teatr Muzyczny

4.   

Sopotnia Wielka

Obserwatorium

5.   

Ustroń

Leśny Park Niespodzianek

6.   

Górki Małe

Chlebowa Chata

7.   

Opole

ZOO

 Szczegółowy harmonogram wyjazdów zostanie ustalony z przedstawicielem  szkoły. 

Zapłata nastąpi przelewem na podstawie faktur wystawionych na Szkoła Podstawowa nr 3 w Rybniku po wykonaniu usługi.

Płatność nastąpi w terminie 14 dni od dnia otrzymania faktur.

III. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY

Oferta powinna zawierać:

            – adres lub siedzibę oferenta, dane kontaktowe

            – cenę oferty brutto obejmującej koszt transportu 

IV. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT

Oferta powinna być przesłana za pośrednictwem: poczty elektronicznej na adres mailowy: sp3rybnik@wp.pl  lub faksem na numer 32 4223927 do dnia 20.06.2014 r.

 V. INFORMACJE DOTYCZĄCE WYBORU NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

a) o wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi wszystkie podmioty, które złożyły ofertę

b) Wykonawca, który złożył najlepszą ofertę złoży dodatkowe oświadczenie według wzoru Zamawiającego zawierające informację o braku powiązań osobowych lub kapitałowych z Zamawiającym.

 VI. DODATKOWE INFORMACJE

Dodatkowych informacji udziela Joanna Macionczyk pod numerem telefonu 324223927 oraz adresem email: sp3rybnik@wp.pl