Aby pobrać regulamin kliknij na niżej umieszczony link:

http://plan-lekcji.manifo.com/do-pobrania

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE
„LEKCJA NIEOGRANICZONYCH MOŻLIWOŚCI”
§ 1
Postanowienia ogólne
1. Regulamin określa warunki uczestnictwa w Projekcie „Lekcja nieograniczonych możliwości” WND-POKL.09.01.02-24-096/13 współfinansowanym przez Unię Europejską w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Poddziałanie 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych
2. Projekt realizowany jest przez Urząd Miasta Rybnika.
3. Działania realizowane są na terenie Miasta Rybnika na rzecz uczestników Projektu, których w dalszej części regulaminu reprezentują rodzice lub inny opiekunowie prawni spełniających warunki uczestnictwa określone w § 3
4. Projekt realizowany jest od 01.02.2014 do 30.06.2015.
5. Ogólny nadzór nad realizacją Projektu oraz podejmowanie decyzji dotyczących realizacji Projektu pozostaje w gestii Miasta Rybnika.
§ 2
Założenia Projektu
1 Celem Projektu jest wyrównywanie szans edukacyjnych przez zapewnienie 2900 uczniów Szkół Podstawowych w tym 1508 M i 1392 K możliwości podnoszenia kompetencji kluczowych, radzenia sobie ze stresem i agresją oraz wykształcenie umiejętności kierowania swojej energii w stronę pasji i pozytywnych zainteresowań.
2 Wsparcie kierowane jest do 2900 uczniów z 20 szkół podstawowych: – Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 1 – Szkoła Podstawowa nr 2 – Szkoła Podstawowa nr 3 – Szkoła Podstawowa nr 5 w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 5 – Szkoła Podstawowa nr 11 w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 11 – Szkoła Podstawowa nr 12 w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 12 – Szkoła Podstawowa nr 13 – Szkoła Podstawowa nr 16 w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 6
– Szkoła Podstawowa nr 20
– Szkoła Podstawowa nr 21
– Szkoła Podstawowa nr 22
– Szkoła Podstawowa nr 24 – Szkoła Podstawowa nr 26 w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 2
Obowiązuje od 3.02.2014
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
2
– Szkoła Podstawowa nr 27 w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 15
– Szkoła Podstawowa nr 28
– Szkoła Podstawowa nr 29 w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 4
– Szkoła Podstawowa Oddziałami Integracyjnymi nr 34
– Szkoła Podstawowa nr 35
– Szkoła Podstawowa nr 37 w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 3
– Szkoła Podstawowa Specjalna w Specjalnym Zespole Szkolno-Przedszkolny.
3 Cele szczegółowe w Projekcie obejmują:
a) zmniejszenie dysproporcji w dostępie do zajęć pozalekcyjnych przez realizację
bezpłatnych działań na rzecz rozwoju 2900 uczestników uczniów rybnickich
szkół podstawowych,
b) rozwijanie kompetencji kluczowych i psychospołecznych 2900 uczniów
zwłaszcza w zakresie nauk matematyczno-przyrodniczych i językowych,
stanowiących klucz do kolejnych etapów edukacyjnych,
c) ukierunkowanie zainteresowań 500 uczniów pod względem artystycznym
za pomocą indywidualizacji pracy z dziećmi na zajęciach dodatkowych,
d) ukształtowanie postaw proekologicznych minimum 225 uczniów 20 rybnickich
szkół podstawowych – poszerzenie świadomości i aktywizacja do działań
na rzec ekologii oraz rozbudzanie poczucia odpowiedzialności za otaczający
ich świat, poszerzanie wiedzy nt. pomagania ludziom oraz reakcji na krzywdę
zwierząt itp.
e) rozwój umiejętności naukowo-technicznych za pomocą czynnego uczestnictwa
w eksperymentach naukowych podczas Uniwersytetu dziecięcego.
§ 3
Zasady rekrutacji
1. Rekrutację uczestników Projektu prowadzić będzie dyrektor placówki lub
wyznaczony przez niego koordynator.
2. Rekrutacja odbędzie się zgodnie z obowiązującym statutem placówki zaangażowanej
w projekcie oraz z wytycznymi zawartymi w ramach projektu i w regulaminie.
3. Rekrutacja uczestników do Projektu odbywać się będzie zgodnie z zasadą równych
szans w dostępie do udziału zajęciach realizowanych w ramach Projektu.
4. Procedura rekrutacji obejmuje następujące etapy:
 złożenie przez rodzica/opiekuna prawnego wypełnionego formularza
zgłoszeniowego oraz oświadczenia uczestnika projektu stanowiącego deklarację
uczestnictwa
 zgody rodziców lub opiekunów prawnych na udział w zajęciach w realizowanych
w ramach projektu,
 wyrażenie zgody rodziców na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby
Projektu.
Obowiązuje od 3.02.2014
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
3
§ 4
Uprawnienia i obowiązki uczestników Projektu
1. Każdy uczestników Projektu za pośrednictwem opiekuna prawnego ma prawo do:
a) udziału w zajęciach organizowanych w ramach projektu,
b) zgłaszania uwag i oceny zajęć,
c) otrzymania materiałów i pomocy dydaktycznych do zajęć,
d) udziału w badaniach kompetencji kluczowych oraz psychospołecznych
uczniów.
2. Każdy rodzic lub opiekun prawny zobowiązany jest do:
a) złożenia dokumentów potwierdzających uczestnictwo w Projekcie,
b) dopilnowania obecności dziecka na zajęciach,
c) przedstawienia pisemnego oświadczenia – w przypadku rezygnacji z udziału
w projekcie. W przypadku nadzwyczajnych okoliczności dopuszczalne jest
sporządzenie oświadczenia przez dyrektora/koordynatorów placówki,
d) wypełnienia ankiet oceniających oraz innych dokumentów służących
bezpośrednio monitoringowi, kontroli i ewaluacji Projektu,
3. Udział uczestników Projektu w zajęciach jest nieodpłatny.
§ 5
Zasady rezygnacji z udziału w Projekcie
1. Uczestnik Projektu ma prawo do rezygnacji z udziału w Projekcie – pod
warunkiem złożenia pisemnej rezygnacji § 4, pkt 2c
2. W celu zapewnienia ciągłej i pełnej obsady grup, Realizator Projektu przewiduje
możliwość prowadzenia rekrutacji uzupełniającej.
3. Realizator Projektu zastrzega sobie prawo skreślenia uczestników Projektu
z listy osób biorących udział w zajęciach realizowanych w ramach Projektu
w przypadku naruszenia przez niego niniejszego regulaminu.
4. W przypadku rezygnacji lub skreślenia uczestnika Projektu z udziału
w Projekcie, Realizator Projektu może żądać od niego zwrotu przekazanych
materiałów dydaktycznych, pozostających w nienaruszonym stanie.
§ 6
Zasady monitoringu i kontroli
1. Uczestnicy Projektu podlegają procesowi monitoringu i ewaluacji w tym
badaniom kompetencji kluczowych oraz psychospołecznych.
2. Uczestnik Projektu zobowiązany jest do udzielania informacji na temat realizacji
Projektu osobom zaangażowanym w realizację projektu jak również osobom
i instytucjom zewnętrznym upoważnionym do przeprowadzania kontroli Projektu.
Obowiązuje od 3.02.2014
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
4
§ 7
Postanowienia końcowe
1. Uczestnik Projektu zobowiązany jest do przestrzegania i stosowania postanowień niniejszego regulaminu.
2. Kwestie nie uregulowane w niniejszym regulaminie rozstrzygane są przez Kierownika Projektu w porozumieniu z opiekunem Projektu z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego.
3. Realizator Projektu zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego regulaminu.
4. Aktualna treść niniejszego regulaminu jest dostępna w Biurze Projektu, w szkołach biorących udział w Projekcie.