ZARZĄDZENIE NR 0211.10.2016
Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 3 im. św. Stanisława Kostki
z dnia 08 września 2016 r.
w sprawie: dodatkowych dni wolnych od zajęć dydaktycznych w roku szkolnym 2016/2017
Na podstawie Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 05 października 2000 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz.U.Nr.186 poz.1245 z 06 października 2010 r.)
Zarządzam, co następuje:
§ 1
Po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej, Rady Rodziców i Samorządu Uczniowskiego biorąc pod uwagę warunki lokalowe i możliwości organizacyjne placówki ustalam następujące dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktyczno- wychowawczych w roku szkolnym 2016/2017

31 października 2016 r.
02 listopada 2016 r.
02 stycznia 2017 r.
02 maja 2017 r.
16 czerwca 2017 r.
22 czerwca 2017 r.

§2
W dniach, o których mowa w §1 szkoła organizuje zajęcia wychowawczo- opiekuńcze w godzinach 7.00 do 16.30.
§ 3
Informację o organizacji roku szkolnego 2016/2017 należy zamieścić na stronie internetowej szkoły. Wychowawców klas zobowiązuję do przekazania informacji rodzicom (opiekunom prawnym) z jednoczesnym poinformowaniem ich o możliwości udziału uczniów w zajęciach opiekuńczo-wychowawczych organizowanych przez szkołę w tych dniach.
§ 4
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

About Author

Related posts