PROCEDURY BEZPIECZEŃSTWA W OKRESIE OBOWIĄZYWANIA STANU EPIDEMII

PROCEDURY BEZPIECZEŃSTWA W OKRESIE OBOWIĄZYWANIA STANU EPIDEMII

§ 1.

 1. „Procedury bezpieczeństwa w okresie obowiązywania stanu epidemii”, zwane w dalszej części „Procedurami”, określają zasady wstępu, stosowane środki ochrony, dodatkowe obowiązki pracowników oraz zasady postepowania w przypadku manifestowania niepokojących objawów choroby przez osobę przebywającą w Szkole Podstawowej
  nr 3 im. Św. Stanisława Kostki w Rybniku.
 2. Ilekroć w „Procedurach” jest mowa o:
 3. dyrektorze – należy przez to rozumieć dyrektora Szkoły Podstawowej nr 3
  im. Św. Stanisława Kostki w Rybniku lub osobę zastępującą,
 4. Szkole – należy przez to rozumieć Szkołę Podstawową nr 3 im. Św. Stanisława Kostki
  w Rybniku.

§ 2.

Dyrektor organizuje funkcjonowanie Szkoły zgodnie z wytycznymi Głównego Inspektora Sanitarnego, Ministra Zdrowia, Ministra Edukacji Narodowej, organu prowadzącego i, jeżeli to konieczne, Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Rybniku, w szczególności
w zakresie:

 1. 1) przygotowania poszczególnych pomieszczeń, sal lekcyjnych, świetlicy, placu zabaw
  i boiska,
 2. 2) ustalenia zasad korzystania z poszczególnych pomieszczeń, sal lekcyjnych, świetlicy, placu zabaw, boiska,
 3. 3) ustalenia zasad korzystania z szatni,
 4. 4) przydziału nauczycielowi albo uczniowi lub grupie uczniów poszczególnych pomieszczeń i sal lekcyjnych,
 5. 5) ustalenie harmonogramu przerw
 6. 6) ustalenia zasad organizowania żywienia,
 7. 7) ustalenia obowiązków ucznia,
 8. 8) ustalenie zasad  kontaktu z rodzicami
 9. 9) przygotowania izolatorium.

§ 3.

 1. Do budynku mogą wchodzić wyłącznie osoby zdrowe, bez objawów chorobowych sugerujących chorobę zakaźną.
 2. Do budynku nie może wejść osoba, która przebywa w miejscu zamieszkania z osobą na kwarantannie lub izolacji w warunkach domowych albo sama jest objęta kwarantanną lub izolacją w warunkach domowych.
 3. Osoby czekające na wejście do Szkoły zachowują odpowiedni odstęp (co najmniej 1,5 m) oraz mają zakryte usta i nos.
 4. Na teren Szkoły mogą wejść wyłącznie osoby z zakrytymi ustami i nosem. Zakrywanie ust
  i nosa obowiązuje na terenie całej Szkoły. Obowiązek ten nie dotyczy uczniów
  i pracowników Szkoły. Pracownicy szkoły – administracja, obsługa oraz nauczyciele i uczniowie – mają obowiązek noszenia maseczek lub przyłbic w przestrzeni wspólnej. Nauczyciele nie mają obowiązku noszenia maseczek podczas prowadzenia lekcji. Uczniowie klas I-VIII – nie mają obowiązku zakrywania ust i nosa w szkole w czasie lekcji.
 5. Osoby, które ze względów zdrowotnych nie mogą zakrywać ust i nosa maseczką, mogą nosić przyłbicę albo, jeżeli nie mogą również korzystać z przyłbicy, muszą ten faktu udokumentować stosownym zaświadczeniem lekarskim.
 6. Obowiązek zakrywania ust i nosa obowiązuje w szatni wychowania fizycznego, Dopuszcza się modyfikację procedur lekcji wychowania fizycznego przez nauczycieli tego przedmiotu pod kątem dystansu społecznego z zachowaniem zasad bezpieczeństwa.
 7. Jeżeli w trakcie zajęć lekcyjnych, ze względów strukturalnych nie możliwe jest zachowanie dystansu społecznego (co najmniej 1,5m) należy zachować możliwy największy dystans społeczny.
 8. Niedozwolone jest przebywanie na terenie szkoły osób postronnych, w tym rodziców/opiekunów – za wyjątkiem wyznaczonej dla nich tzw. strefy przebywania – jest to przedsionek przy wejściu starym szkoły i teren zaznaczony taśmą przy wejściu głównym. Rodzice/opiekunowie uczniów klas II-VIII odprowadzają dzieci tylko do wejścia głównego szkoły – nie wchodzą do środka. Wprowadza się dla wszystkich osób wchodzących poza wyznaczoną strefę przebywania obowiązek poddania się pomiarowi temperatury ciała i przeprowadzenia dezynfekcji rąk. Obowiązek pomiaru temperatury nie dotyczy uczniów.
 9. Czynności pomiaru temperatury ciała i nadzoru nad dezynfekcją rąk dokonuje woźna, sprzątaczka lub konserwator od godz. 7.30 do 15.30. Temperatura mierzona jest wszystkim pracownikom szkoły.
 10. Woźna , konserwator, sprzątaczka odmówi wstępu poza wyznaczoną strefę przebywania osobie, u której pomiar temperatury wykaże temperaturę ciała równą lub przekraczającą 38oC oraz poinformuje o konieczności telefonicznego skontaktowania się z właściwą dla miejsca zamieszkania takiej osoby powiatową stacją sanitarno-epidemiologiczną.
 11. Woźna ,konserwator, sprzątaczka odmówi wstępu poza wyznaczoną strefę przebywania osobie, która nie przeprowadzi dezynfekcji rąk, chyba, że jest to niewskazane ze względów zdrowotnych. W takim przypadku woźna , konserwator ,sprzątaczka zaopatrzy osobę zamierzającą wejść poza wyznaczoną strefę przebywania
  w jednorazowe rękawiczki ochronne, nakaże przeprowadzenie dezynfekcji rąk i dopiero po jej przeprowadzeniu przepuści poza wyznaczoną strefę przebywania.
 12.  Woźna , konserwator, sprzątaczka gromadzi następujące dane: imię, nazwisko, numer telefonu kontaktowego lub adres poczty elektronicznej w celu ustalenia listy osób przebywających w Szkole na wypadek potwierdzonego zakażenia SARS-CoV-2.
 13. Wejście do budynku dla uczniów, ich rodziców lub opiekunów prawnych oraz osób postronnych możliwe jest tylko poprzez wejście główne.

§ 4.

Dodatkowe oznakowanie budynku i pomieszczeń:

 1. przy wejściu do budynku należy wywiesić informację:
 2. dotyczącą objawów zarażenia SARS-CoV-2 oraz sposobów zapobiegania zakażeniu,
 3. zawierającą adres i numer telefonu Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej
  w Rybniku,
 4. zawierającą adres i numer telefonu najbliższego oddziału zakaźnego,
 5. zawierającą numery telefonów służb medycznych,
 6. zawierającą numer infolinii NFZ w sprawie SARS-CoV-2 (800 190 590),
 7. przy wejściu do budynku należy wywiesić informację o wstępie tylko dla osoby zdrowej, bez objawów chorobowych sugerujących chorobę zakaźną,
 8. przy wejściu do budynku należy wywiesić informację o zakazie wstępu dla osoby, która przebywa w miejscu zamieszkania z osobą na kwarantannie lub izolacji w warunkach domowych albo sama jest objęta kwarantanną lub izolacją w warunkach domowych,
 9. przy wejściu do budynku należy wywiesić informację o wstępie tylko dla osoby z zakrytymi ustami i nosem,
 10. przy wejściu do budynku należy wywiesić informację o konieczności zachowania odstępu oraz zakrywania ust i nosa przez osoby oczekujące na wejście do budynku,
 11. przy wejściu do budynku należy wywiesić informację o obowiązkowym pomiarze temperatury dla osób, które chcą wejść poza strefę przebywania, za wyjątkiem uczniów
  i pracowników Szkoły,
 12. przy wejściu do budynku należy wywiesić informację o konieczności dezynfekcji rąk,
 13. przy każdym dozowniku z płynem do dezynfekcji rąk należy umieścić informację na temat prawidłowej dezynfekcji rąk,
 14. koniec strefy przebywania należy wyraźnie oznaczyć w następujący sposób: STOP! Zakaz wstępu! Nie dotyczy uczniów oraz pracowników Szkoły,
 15. pomieszczenie wyznaczone do wyizolowania osoby, u której zdiagnozowano objawy chorobowe, należy wyraźnie oznaczyć w następujący sposób: STOP! Zakaz wstępu! Izolatorium,
 16. należy wyraźnie oznaczyć kosze na śmieci przeznaczone na zużyte środki ochrony indywidualnej. Kosze będą ustawione przy wejściach do szkoły.
 17. w każdym pomieszczeniu sanitarnohigienicznym należy wywiesić plakat z zasadami prawidłowego mycia rąk,
 18. w każdej sali lekcyjnej i pomieszczeniu, w którym odbywają się zajęcia z uczniem należy wywiesić wykaz obowiązków ucznia, wyłączone z użytkowania urządzenia zabawowe, ławki, poidełka itp. znajdujące się wewnątrz i na zewnątrz budynku należy wyraźnie oznaczyć taśmą ostrzegawczą lub informacją o zakazie użytkowania

§ 5.

Czyszczenie i dezynfekcja pomieszczeń i powierzchni:

 1. przy wejściu do budynku należy umieścić dozowniku z płynem do dezynfekcji rąk (środek na bazie alkoholu, min. 60 %),
 2. dozowniki z płynem do dezynfekcji rąk będą dostępne, w każdym pomieszczeniu lub sali lekcyjnej,
 3. należy regularnie myć ręce wodą z mydłem oraz dopilnować, aby robili to uczniowie, szczególnie po przyjściu do budynku, przed jedzeniem i po powrocie ze świeżego powietrza oraz po skorzystaniu z toalety,
 4. należy zwiększyć nadzór nad codziennymi pracami porządkowymi, ze szczególnym uwzględnieniem utrzymywania czystości sal lekcyjnych, pomieszczeń sanitarnohigienicznych, ciągów komunikacyjnych, dezynfekcji powierzchni dotykowych
  (poręczy, klamek i powierzchni płaskich, w tym blatów w salach i w pomieszczeniach spożywania posiłków, klawiatur, włączników itp.),
 5. przeprowadzając dezynfekcję należy ściśle przestrzegać zaleceń producenta znajdujących się na opakowaniu środka do dezynfekcji. Ważne jest ścisłe przestrzeganie czasu niezbędnego do wywietrzenia dezynfekowanych pomieszczeń, przedmiotów, tak aby uczniowie nie byli narażeni na wdychanie oparów środków służących do dezynfekcji,
 6. należy zapewnić bieżącą dezynfekcję toalet co najmniej 3 razy dziennie.
 7. nauczyciel rozpoczynający lekcję w sali jest zobowiązany do zdezynfekowania rąk, blatu biurka oraz klawiatury i myszy komputera,
 8. uczeń podchodzący do tablicy przed dotknięciem kredy, pisaka lub przyrządu dydaktycznego jest zobowiązany do zdezynfekowania rąk,
 9. uczniowie obowiązkowo dezynfekują ręce przed wejściem do sali informatycznej,
 10.  blaty w sali informatycznej oraz klawiatury i myszki komputera będą dezynfekowane po każdej lekcji  
 11. Sprzęt sportowy użyty na lekcji wf i zajęciach sportowych będzie dezynfekowany po każdej lekcji/zajęciach.
 12.  należy regularnie myć ręce wodą z mydłem oraz dopilnować, aby robili to uczniowie,
 13.  uczniowie w czasie mycia rąk osłaniają usta i nos poprzez założenie maseczki

§ 6.

Dodatkowe obowiązki pracownika niezależnie od zajmowanego stanowiska:

 1. w przypadku podejrzenia zakażenia SARS-CoV-2 lub choroby COVID-19 pozostawanie
  w miejscu zamieszkania i telefoniczne zawiadomienie o tym fakcie dyrektora,
 2. zachowywanie dystansu społecznego w każdej przestrzeni Szkoły wynoszącego co najmniej 1,5 m, o ile pozwala na to charakter pracy wykonywanej na danym stanowisku
  i jest to fizycznie możliwe,
 3. częste i regularne mycie rąk, zwłaszcza po kontakcie z zanieczyszczonymi powierzchniami lub sprzętem, po usunięciu środków ochrony osobistej,
 4. zwiększenie profilaktyki zdrowotnej (brak biżuterii na rękach poniżej łokcia, niedotykanie dłońmi okolic twarzy, zwłaszcza ust, nosa i oczu, a także przestrzeganie higieny kaszlu
  i oddychania: podczas kaszlu i kichania należy zakryć usta i nos zgiętym łokciem lub chusteczką),
 5. korzystanie ze środków ochrony indywidualnej,
 6. wyrzucanie zużytych jednorazowych środków ochrony indywidualnej wyłącznie do specjalnie oznaczonych koszy na śmieci,
 7. telefoniczne informowanie dyrektora o zamiarze powrotu do pracy po okresie kwarantanny lub izolacji w warunkach domowych,
 8. ograniczenie kontaktów z innymi pracownikami i uczniami do niezbędnego minimum
  i tylko do spraw służbowych,
 9. przy czynnościach pielęgnacyjnych w stosunku do ucznia używanie odpowiednich środków ochrony indywidualnej,
 10. bieżące śledzenie informacji Głównego Inspektora Sanitarnego i Ministra Zdrowia,
 11. informowanie dyrektora o wszelkich nietypowych sytuacjach.
 12. na polecenie dyrektora poddawanie się pomiarowi temperatury ciała (w przypadku choroby przewlekłej i stale podwyższonej temperatury należy o tym poinformować dyrektora).

§ 7.

Dodatkowe obowiązki nauczyciela:

 1. bieżące wyjaśnianie uczniom, jakie zasady bezpieczeństwa obecnie obowiązują w Szkole i dlaczego zostały wprowadzone. Pierwsza informacja na temat zasad bezpieczeństwa zostaje podana uczniom 1 września 2020 w czasie spotkania z wychowawcą.
 2. promowanie zachowań prozdrowotnych (wprowadzenie tematyki związanej z zasadami bezpieczeństwa w czasie pandemii do tematyki lekcji wychowawczych),
 3. organizowanie pokazu właściwego mycia rąk,
 4. informowanie uczniów o unikaniu dotykania dłońmi okolic twarzy, zwłaszcza ust, nosa
  i oczu, a także przestrzeganiu higieny kaszlu i oddychania: podczas kaszlu i kichania należy zakryć usta i nos zgiętym łokciem lub chusteczką,
 5. zwracanie uwagi, aby uczniowie często i regularnie myli ręce, szczególnie przed jedzeniem, po skorzystaniu z toalety i po powrocie z zajęć na świeżym powietrzu
 6. zwracanie uwagi, aby uczniowie nie wymieniali się przyborami szkolnymi między sobą i przynosili do szkoły tylko potrzebne podręczniki i przybory na dany dzień,
 7. dopilnowanie, aby uczniowie nie pozostawiali w sali lekcyjnej żadnych przyborów, podręczników, zeszytów, ćwiczeń,
 8. dopilnowanie, aby uczniowie w wyznaczonym przez nauczyciela miejscu składali prace pisemne, które poddane będą 48-godzinnej kwarantannie,
 9. dbanie o zachowanie odpowiedniego dystansu społecznego, o ile pozwala na to charakter prowadzonych zajęć,
 10.  wietrzenie pomieszczenia, w którym przebywają uczniowie, przynajmniej raz na godzinę/co 45 minut,
 11.  organizowanie przerw dla swojej klasy, nie rzadziej niż co 45 minut oraz nadzorowanie swojej grupy w trakcie przerw.
 12. W szkole obowiązuje całkowity zakaz organizowania wyjść grupowych i wycieczek szkolnych
 13. W szkole obowiązuje zakaz organizowania akademii, apeli, imprez szkolnych. Audycje szkolne realizowane za pomocą szkolnego radiowęzła organizowane są  w porozumieniu z dyrektorem.
 14. Informowanie rodziców uczniów ze zmniejszoną odpornością na choroby o możliwości pozostania ucznia w domu, odbycia konsultacji medycznej w celu uzyskania wskazań lekarskich i zapewnienie kontaktu ucznia ze szkołą na ten czas

§ 8.

Obowiązki ucznia od 1 września 2020:

 1. Nie przychodź do szkoły, jeżeli jesteś chory lub w twoim domu przebywa ktoś na kwarantannie lub w izolacji. Wówczas wszyscy musicie pozostać w domu oraz stosować się do zaleceń służb sanitarnych i lekarza.
 2. W drodze do i ze szkoły zachowuj dystans społeczny, a jeśli zachowanie dystansu nie jest możliwe – miej zakryte usta i nos.
 3. Czekając na wejście do budynku szkoły nadal zachowuj odpowiedni odstęp (co najmniej 1,5 m), a jeśli zachowanie dystansu nie jest możliwe miej zakryte usta i nos.
 4. Przed wejściem do budynku szkoły obowiązkowo zdezynfekuj ręce, a jeżeli masz przeciwskazania zdrowotne do stosowania środków do dezynfekcji natychmiast umyj ręce.

Dezynfekując ręce uważaj, aby płyn dezynfekujący nie dostał się do twoich oczu.

 • Jeśli zostaniesz o to poproszony przez pracownika szkoły, spokojnie poddaj się pomiarowi temperatury ciała.
 • do szkoły należy zawsze wchodzić wyznaczonym wejściem i o określonej godzinie,
 • w czasie przebywania w miejscach wspólnych (korytarze, toalety, boisko) oraz w czasie wejścia do szkoły i wyjścia należy osłaniać nos i usta poprzez założenia maseczki ochronnej, w przestrzeniach wspólnych należy zachować dystans społeczny i unikać skupisk.
 • należy korzystać tylko ze swojej szafki, nie wolno dotykać sąsiednich szafek,
 • podręczniki, przybory, rzeczy, które pozostają w szkole,  należy przechowywać tylko w swojej szafce,
 • uczniowie klas 1-3 przechowują teczki w swoich klasach,
 • do szkoły należy przynosić tylko potrzebne w danym dniu podręczniki i przybory, należy korzystać tylko z własnych przyborów szkolnych, podręczników,
 • nie wolno wymieniać się przyborami szkolnymi,  chusteczkami, jedzeniem i piciem z  innymi uczniami, Dezynfekowanie lub mycie rąk przed każdorazowym korzystaniem z jakiegokolwiek sprzętu, urządzeń.
 •  przed podejściem do tablicy należy obowiązkowo zdezynfekować ręce,
 •  nie wolno dotykać ręką okolic oczu, ust i nosa a w trakcie kichania należy zasłonić usta łokciem lub chusteczką,
 • Zapoznaj się z zasadami prawidłowego mycia rąk (plakaty dostępne w każdej toalecie) oraz instrukcją dezynfekcji rąk (dostępną przy każdym dozowniku z płynem do dezynfekcji
 •  przed spożyciem posiłku należy umyć ręce zgodnie z instrukcją prawidłowego mycia   rąk,
 •  zabrania się uczniom wchodzenia do sekretariatu szkoły  z wyjątkiem sytuacji nietypowych i uzasadnionych
 •  w czasie lekcji i przerw należy podporządkować się poleceniom nauczyciela,
 • Jeżeli korzystałeś z rękawiczek ochronnych zużyte wyrzuć do specjalnie oznaczonych koszy na śmieci – znajdziesz je przy  wejściach do szkoły
 • Nie korzystaj z wyłączonych z użytkowania urządzeń, ławek, poidełek itp. – są wyraźnie oznaczone taśmą ostrzegawczą lub informacją o zakazie użytkowania.
 • Bezwzględnie nie wchodź do pomieszczenia wyłączonego z użytkowania – jest odpowiednio oznaczone: STOP! Zakaz wstępu! Izolatorium.
 • Jeśli poczujesz się źle natychmiast zgłoś to nauczycielowi.
 • Informuj nauczyciela o wszelkich nietypowych sytuacjach.
 • Należy dostosować się do regulaminu korzystania z biblioteki świetlicy szkolnej, stołówki, gabinetu higienistki i pedagoga.

§ 9.

Dodatkowe obowiązki pracownika obsługi

1) wykonywanie codziennych prac porządkowych ze szczególnym uwzględnieniem utrzymywania w czystości ciągów komunikacyjnych,

2) dezynfekcja powierzchni dotykowych, przyborów do ćwiczeń oraz przedmiotów wspólnych (poręcze, klamki, włączniki światła, uchwyty, poręcze krzeseł i powierzchnie płaskie, w tym blaty stołów do spożywania posiłków itp.).

§ 10.

1) Pracownik kuchni pracuje dodatkowo w rękawiczkach ochronnych, a po zakończonej pracy dezynfekuje powierzchnie dotykowe, blaty i sprzęt.

2) Dodatkowe obowiązki pracownika sekretariatu,  kuchni, intendenta, nauczycieli świetlicy szkolnej, nauczyciela – bibliotekarza, pielęgniarki szkolnej, pedagoga stanowią odrębne regulaminy, które stanowią załączniki do zarządzenia.

§ 11.

Intendent wydaje towar pracownikowi kuchni na stoliku – pracownik kuchni nie powinien wchodzić do pomieszczenia magazynu.

§ 12.

Pracownik korzystający ze szkolnego komputera zobowiązany jest każdorazowo do dezynfekcji klawiatury i myszki przed użyciem.

§ 13.

Korzystanie z pokoju nauczycielskiego jest dopuszczalne przy zachowaniu odpowiedniego dystansu co najmniej 1,5 m.

§ 14.

Organizacja zajęć lekcyjnych i sal lekcyjnych:

 1. Organizacja zajęć lekcyjnych
 1. Uczniowie klas I-III wchodzą wejściem od ul. Wolnej (starym) a klasy IV-VIII wejściem głównym. Uczniowie dezynfekują ręce płynem i udają się bezpośrednio do klas zasłaniając nos i usta
 • uczniowie klas pierwszych rozpoczynający zajęcia o godz. 8.00 wchodzą do szkoły  wejściem starym od ul. Wolnej w godz. 7.40- 7.50. Uczniowie mogą być przyprowadzani tylko przez jednego z rodziców/ prawnych opiekunów. Opiekunowie, obowiązkowo zakrywając usta i nos, wchodzą tylko do wyznaczonej strefy (przedsionek szkoły) i pozostawiają dzieci pod opieką nauczyciela rozpoczynającego w danym dniu zajęcia z klasą.
 • uczniowie klas drugich i trzecich rozpoczynający lekcje o godz. 8.00 wchodzą do budynku szkoły w godzinach: 7.45- 7.55 i udają się od razu do przydzielonej sali lekcyjnej,
 • uczniowie klas 4-8 rozpoczynający lekcje o godz. 8.00 przychodzą do szkoły w czasie: 7.45- 8.00 i po skorzystaniu z szafki udają się od razu do przydzielonej sali lekcyjnej,
 • uczniowie rozpoczynający zajęcia od drugiej lub kolejnej lekcji wchodzą do szkoły 10 minut przed rozpoczęciem zajęć i po skorzystaniu z szafki udają się od razu do przydzielonej sali lekcyjnej,
 • uczniowie przechodzą na zajęcia z informatyki do sali 30, na zajęcia wychowania fizycznego na salę gimnastyczną oraz j. angielskiego do odpowiednich klas.
 • Uczniowie klas: I – VIII mają obowiązek zasłaniania ust i nosa w czasie wchodzenia do szkoły oraz w czasie przebywania w częściach wspólnych w trakcie przerw. Wprowadza się obowiązek zachowania dystansu społecznego pomiędzy wszystkimi osobami znajdującymi się na przestrzeniach wspólnych na terenie szkoły.
 • Zabrania się gromadzenia się uczniów na korytarzach szkolnych.
 1. Uczniowie korzystający ze świetlicy szkolnej zachowując zasady bezpieczeństwa (dezynfekcja i systematyczne mycie rąk).
 • Wszystkie osoby wchodzące do szkoły obowiązkowo dezynfekują ręce.
 • W razie objawów chorobowych u ucznia lub jego domowników rodzic/ prawny opiekun niezwłocznie zgłasza ten fakt telefonicznie do sekretariatu szkoły i nie posyła dziecka na zajęcia.

ł)    Uczniowie bez zgody nauczyciela nie opuszczają sali lekcyjnej w czasie lekcji i przerw.

Przydział sal lekcyjnych dla poszczególnych oddziałów:  

            1a -13                         4a – 28                                   7a – 18

            1b – 14                       4b – świetlica II          7b – 26

2b – 17                       5a – 25                                   7c – 16

2b – 8                         5b – 25c                      8a – 26c

3a – 6                         6a – 21                       8b – 29

3b – 4                         6b – 19                       8c – 29

3c – 6                          6c – 23

 • Przygotowanie sal lekcyjnych:
 1. Z sal należy usunąć przedmioty i sprzęty (lub uniemożliwić do nich dostęp), których nie można skutecznie umyć, uprać lub dezynfekować
 • W miarę możliwości jedna klasa będzie uczyła się w jednym pomieszczeniu bez przemieszczania się
 • nauczyciel rozpoczynający zajęcia w sali o godz. 8.00 otwiera ją na 20 minut przed rozpoczęciem zajęć i wpuszcza uczniów zgodnie z zasadami bezpieczeństwa. W przypadku rozpoczynania zajęć o późniejszej porze nauczyciel otwiera salę w czasie przerwy na 10 minut przed rozpoczęciem zajęć.
 • nauczyciel, który kończy zajęcia z klasą w sali, zamyka salę i odwiesza klucz w pokoju nauczycielskim.
 • uczniowie zajmują w salach miejsca wyznaczone przez nauczyciela i samowolnie ich nie zmieniają.
 • uczniowie w czasie lekcji nie przemieszczają się w sali, nie dotykają szafek, półek, pomocy dydaktycznych znajdujących się w pomieszczeniu,
 • dezynfekcję w sali lekcyjnej przeprowadza się zgodnie z zapisami w § 5.
 • zabrania się uczniom korzystania ze sprzętów, huśtawek na placu zabaw,

Plac zabaw na boisku szkolnym jest wyłączony z użytkowania – zamknięty

§ 15

Organizacja przerw międzylekcyjnych:

 1. Na początku roku szkolnego każdemu oddziałowi szkoły przypisuje się odpowiednią salę lekcyjną.
 2. Wszyscy nauczyciele zapoznają się z planem lekcji oddziałów, w których uczą.
 3. Uczniowie w czasie przerw dostosowują się do poleceń nauczyciela.
 4. W klasach I-III nauczyciele organizują przerwy dla swoich uczniów w interwałach adekwatnych do potrzeb, jednak nie rzadziej niż co 45 min.
 1. Nauczyciele po zakończonej lekcji otwierają okna w klasie w celu przewietrzenia sali, następnie wychodzą z sali. 
 2. Na przerwach obowiązują maseczki.
 3. Uczniowie przerwy spędzają na korytarzu w wyznaczonej dla swojej klasy strefie.

Strefy wyznaczone są za pomocą żółto-czarnych linii na podłodze .

 1. Dyżurujący nauczyciele pilnują, aby uczniowie nie zmieniali swoich stref .
 2.  W czasie przerw po terenie szkoły poza wyznaczoną strefą poruszają się jedynie uczniowie udający się na lekcje wychowania fizycznego lub informatyki

Schemat stref :

 sala 25c- od biblioteki do sklepiku

 sala 26c – od sklepiku do toalet

 uczniowie czekający na w-f – korytarz na 1 piętrze w segmencie

PARTER

sala 4 – od drzwi i półpiętro obok wejścia na sale gimnastyczną

sala 6 – od drzwi do pokoju nauczycielskiego

sala 7 – do drzwi sali 6

sala 8 – hol główny

 I PIĘTRO

sala 17 – od drzwi półpiętro w dół

sala 16 – od drzwi do sali 15

sala 14 –  od drzwi do sali 13

sale 13 –  od drzwi półpiętro w dół

sala 12 –  od drzwi i schody w górę

 II PIĘTRO

sala 18 –  od drzwi i półpiętro w dół

sala 19 – od drzwi do sali 21

sala 21 –  od drzwi do sali 22

sala 22 –  od drzwi półpiętro w dół

 III PIĘTRO

sala 30 –  przed klasą i schody do archiwum

sala 29 – półpiętro w dół

sala 28 –  od drzwi do sali 29

sala 26 od drzwi do sali 28

sala 25 –  od drzwi półpiętro w dół

 1. Uczniowie szkoły nie korzystają z szatni. W miesiącach zimowych poszczególnym klasom od V do VIII zostaną przydzielone boksy w szatni. Pozostałe klasy przebierają się w salach.

§ 16.

Biblioteka:

1) przyjęte książki powinny zostać odłożone na okres minimum 2 dni do wyraźnie oznaczonych skrzyni, pudeł lub na wydzielonych półkach,

2) odizolowane egzemplarze należy oznaczyć datą zwrotu i wyłączyć z wypożyczania do czasu zakończenia kwarantanny,

3) bibliotekarz bezwzględnie korzysta z rękawiczek ochronnych i po każdym przyjęciu książki dezynfekuje blat, na którym leżała,

4)  egzemplarzy zwracanych do biblioteki nie wolno dezynfekować.

§ 17.

Świetlica:

 1. Do świetlicy przyjmowane są dzieci obojga rodziców pracujących.
 2. Pierwszeństwo przyjęcia do świetlicy dzieci mają pracowników systemu ochrony zdrowia, służb mundurowych, pracowników handlu i przedsiębiorstw produkcyjnych, realizujących zadania związane z zapobieganiem, przeciwdziałaniem zwalczaniem COVID – 19 w strefie czerwonej i żółtej
 3. Rodzice nie wchodzą na teren świetlicy. Odbiór dziecka ze świetlicy przez rodziców odbywa się za pośrednictwem strefy przebywania przez rodziców
 4. Pomieszczenia świetlicy pracujący tam nauczyciele wietrzą, przynajmniej raz na godzinę, w tym w szczególności przed przejęciem wychowanków oraz po przeprowadzonej dezynfekcji.
 5. Przedmioty znajdujące się w świetlicy, których nie można skutecznie zdezynfekować należy usunąć lub uniemożliwić do nich dostęp
 6. Uczeń posiada własne przybory szkolne i tylko z nich korzysta
 7. Uczeń nie wnosi na teren świetlicy niepotrzebnych przedmiotów w tym zabawek.

§ 18.

Żywienie:

 1. z posiłków korzysta się wyłącznie w miejscach do tego przeznaczonych,
 2. posiłki wydawane są zmianowo,
 3. po każdym posiłku/po każdej grupie czyszczone lub dezynfekowane są blaty stołów
  i poręcze krzeseł,
 4. wielorazowe naczynia i sztućce należy myć w zmywarce z dodatkiem detergentu
  w temperaturze minimum 60°C lub je wyparzać,

naczynia i sztućce wielorazowego użytku powinny być myte w zmywarce z dodatkiem detergentu, w temperaturze minimum 60°C i wyparzone gorącą wodą po myciu lub myte w gorącej wodzie z dodatkiem detergentu i wyparzane.

 • W czasie obiadów dzieci mają obiad wydawany przy okienku czekając na swoja kolej stoją w odstępach 1,5m.
 • Żywienie odbywa się w trzech  turach z podziałem na klasy pierwsze, młodsze i starsze.  Po każdej turze personel kuchni dezynfekuje pomieszczenie jadalni

pierwsza   1100– 1120

druga        1125 – 1140

trzecia       1225 – 1240

§ 19.

W przypadku zajęć przeprowadzanych w miejscu zamieszkania ucznia nauczyciel powinien przestrzegać odpowiednich warunków bezpieczeństwa, w tym:

 1. poprosić o przewietrzenie pomieszczenia przed rozpoczęciem zajęć,
 2. zakrywać nos i usta,
 3. zachować odpowiedni dystans co najmniej 1,5 m,
 4. korzystać z rękawiczek ochronnych,
 5. w miarę możliwości korzystać z płynu dezynfekującego.

§ 20.

W przypadku, gdy u osoby przebywającej w Szkole wystąpią objawy chorobowe należy:

 1. wyizolować taką osobę w pomieszczeniu nr 3 w przypadku ucznia – pod opieką wyznaczonego przez dyrektora pracownika, z zachowaniem dystansu co najmniej 2 m

i korzystaniem ze środków ochrony indywidualnej,

 • higienistka szkolna lub inna wyznaczona przez dyrektora osoba dokonuje pomiaru ciała termometrem bezdotykowym.
 • w przypadku kiedy pomiar temperatury u ucznia wykaże temperaturę ciała równą lub przekraczającą 38o C dyrektor szkoły lub wyznaczony pracownik powiadamia o tym rodziców ucznia w celu ustalenia odbioru dziecka ze szkoły, przypomina o obowiązku skorzystania z teleporady medycznej oraz informuje o obowiązku powiadomienia szkoły o wyniku badania na COVID -19  jeżeli takie było przeprowadzone.
 •  ustalić listę osób przebywających w tym czasie w obszarze, w którym poruszała się i przebywała taka osoba,
 •  zawiadomić Powiatową Stację Sanitarno-Epidemiologiczną w Rybniku i stosować się do wydawanych instrukcji i poleceń –w przypadku instrukcji lub poleceń wydanych ustnie należy sporządzić stosowną notatkę,
 •  zawiadomić rodziców lub opiekunów prawnych pozostałych uczniów,
 •  obszar, w którym poruszała się i przebywała taka osoba, poddać gruntownemu sprzątaniu oraz zdezynfekować powierzchnie dotykowe.

§ 21.

Kontakt z rodzicami

 1. kontakt pomiędzy pracownikiem szkoły a rodzicem/ prawnym opiekunem odbywa się przez e-dziennik lub w wyjątkowych sytuacjach telefonicznie,
 2. wszelkie informacje, zarządzenia dyrektora szkoły, zasady oceniania z poszczególnych przedmiotów, regulaminy będą przesyłane przez e-dziennik
 3. odebranie informacji przez rodzica/ prawnego opiekuna jest równoznaczne z zapoznaniem się z jej treścią,
 4. obowiązkiem rodzica/ prawnego opiekuna jest dopilnowanie, aby uczeń wyposażony był w maseczkę ochronną, chusteczki jednorazowe oraz przynosił do szkoły tylko potrzebne w danym dniu podręczniki, ćwiczenia i przybory.

§ 22.

 1. W przypadku wątpliwości lub w sprawach nieujętych w „Procedurach” należy zwrócić się do Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Rybniku w celu konsultacji lub uzyskania porady.
 2. Nadzór nad realizacją „Procedur” sprawuje dyrektor.

About Author

Related posts