Edukacja matematyczno-przyrodnicza fundamentem rozwoju rybnickich szkół podstawowych.

projekt asi

 

Z matematyką na Ty. Edukacja matematyczno-przyrodnicza fundamentem rozwoju rybnickich szkół podstawowych.

 

Projekt realizowany jest przez Miasto Rybnik i Szkoły Podstawowe w Rybniku od 1.02.2018 do 31.01.2020.

Celem projektu jest zmniejszenie dysproporcji w osiągnięciach, podniesienie efektywności i jakości edukacyjnej 19 szkół podstawowych w Rybniku w tym 4 z oddziałami integracyjnymi i 1 szkoły specjalnej oraz stworzenie możliwości równego dostępu dla 2 226 w tym 1 155 uczniów i 1 071 uczennic do edukacji poza godzinami lekcyjnymi, poprzez realizację w okresie 24 miesięcy, zadań w zakresie kształtowania i rozwijania u uczniów kompetencji kluczowych oraz kreatywności, innowacyjności i pracy zespołowej, w tym także poprzez doradztwo edukacyjno-zawodowego.

W naszej szkole w ramach tego właśnie projektu odbywają się zajęcia :

  1. a) Zajęcia rozwijające matematyczno-przyrodnicze dla klas I – III
  2. b) zajęcia rozwijające matematyczno-przyrodnicze dla klasy VI
  3. c) zajęcia wyrównawcze matematyczno-przyrodnicze dla klas II
  4. d) zajęcia wyrównawcze matematyczno-przyrodnicze dla klas IV- VI
  5. e) Zajęcia psychoedukacyjne

Projekt „Z matematyką na Ty. Edukacja matematyczno-przyrodnicza fundamentem rozwoju rybnickich szkół podstawowych” jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego dla osi priorytetowej: XI. Wzmocnienie potencjału edukacyjnego dla działania: 11.1. Ograniczenie przedwczesnego kończenia nauki szkolnej oraz zapewnienie równego dostępu do dobrej jakości edukacji elementarnej, kształcenia podstawowego i średniego, poddziałanie: 11.1.4. Poprawa efektywności kształcenia ogólnego.

About Author

Related posts