O stypendium szkolne mogą ubiegać się rodzice uczniów klas I-VII, będących uczniami naszej szkoły, zamieszkałych w Rybniku.

Miesięczna wysokość dochodu na osobę w rodzinie nie może być wyższa niż 514 zł netto (dochód za VIII 2017 r.).

Do dochodu należy wliczyć (poza dochodami z tytułu pracy) pomoc uzyskiwaną z OPS (zasiłek rodzinny, opiekuńczy, dofinansowanie do mieszkania, itp.).

Do dochodu nie wlicza się świadczenia wychowawczego – tzw. 500+

Termin składania wniosków upływa 13 września 2017 r. Wnioski do odbioru u pedagoga szkolnego lub
w sekretariacie (oraz na stronie UM).

Do wniosków należy dołączyć:

  • Zaświadczenie z Ośrodka Pomocy Społecznej

lub:

  • Zaświadczenie z zakładu pracy o wynagrodzeniu za ostatni miesiąc (VIII 2017 r.),
  • Zaświadczenie z Urzędu Pracy (dotyczy bezrobotnych),
  • Zaświadczenie o dochodach z innych źródeł: alimenty, renta, emerytura, świadczenia rodzinne, dodatek mieszkaniowy, działalność gospodarcza, dochód z gospodarstwa, itp.

Warunkiem otrzymania dofinansowania jest przedłożenie faktur za artykuły wymienione w katalogu wydatków.

Więcej informacji na stronie: https://edukacja.rybnik.eu/stypendia/2-uncategorised/57-stypendia-socjalne

 

 

About Author

Related posts