Zarządzenie Prezydenta Miasta Rybnika-rekrutacja 2019/2020

 

Or.0050.76.2019

(2019-11691)

 

ZARZĄDZENIE 76/2019

PREZYDENTA MIASTA RYBNIKA

z dnia 29 stycznia 2019 r.

w sprawie ustalenia harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym na rok szkolny 2019/2020 do publicznych szkół podstawowych, dla których Miasto Rybnik jest organem prowadzącym

Działając na podstawie:

– art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity
Dz. U. z 2018 r. poz. 994 ze zmianą) oraz art. 154 ust. 1 pkt 1 i art. 29 ust. 2 pkt. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 996 ze zmianą),

zarządzam, co następuje:

 

  • 1.

Ustala się harmonogram czynności w postępowaniu rekrutacyjnym do klas pierwszych publicznych szkół podstawowych na rok szkolny 2019/2020 stanowiący załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.

 

  • 2.

Ustala się harmonogram czynności w postępowaniu rekrutacyjnym do klasy wyższej niż pierwsza  publicznej szkoły podstawowej mistrzostwa sportowego, oddziału sportowego w publicznej szkole podstawowej ogólnodostępnej i oddziału mistrzostwa sportowego w publicznej szkole podstawowej ogólnodostępnej na rok szkolny 2019/2020 stanowiący załącznik nr 2 do niniejszego zarządzenia.

 

  • 3.

Ustala się harmonogram czynności w postępowaniu rekrutacyjnym do klasy siódmej oddziału dwujęzycznego w publicznej szkole podstawowej na rok szkolny 2019/2020 stanowiący załącznik nr 3 do niniejszego zarządzenia.

 

  • 4.

Nadzór nad wykonaniem zarządzenia powierzam właściwemu Zastępcy Prezydenta Miasta nadzorującemu oświatę.

 

  • 5.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Załącznik nr 1

do Zarządzenia nr 76/2019

Prezydenta Miasta Rybnika

z dnia 29 stycznia 2019 r.

Harmonogram czynności w postępowaniu rekrutacyjnym do klas pierwszych publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Miasto Rybnik na rok szkolny 2019/2020.

 

LP Rodzaj czynności w postępowaniu rekrutacyjnym i uzupełniającym Data rozpoczęcia Data zakończenia
1. Złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły podstawowej wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnienie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym 2.04.2019 godz. 8.00 17.04.2019 godz.15.00
2. Złożenie wniosku o przyjęcie do publicznej szkoły podstawowej mistrzostwa sportowego, oddziału sportowego w publicznej szkole podstawowej ogólnodostępnej i oddziału mistrzostwa sportowego (w której obowiązują próby sprawności fizycznej, o których mowa w art. 137 ust. 1 pkt 3 ustawy Prawo oświatowe) wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnienie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym 2.04.2019   godz. 8.00 11.04.2019   godz. 15.00
3. Przeprowadzenie próby sprawności fizycznej, o której mowa w art. 137 ust. 1 pkt 3 ustawy Prawo oświatowe 13.04.2019 godz. 8.00 16.04.2019godz.15.00
4. Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów, którzy uzyskali pozytywny wynik próby sprawności fizycznej, o której mowa w art. 137 ust. 1 pkt 3 ustawy Prawo oświatowe 17.04.2019 godz. 9.00
5. Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków do szkoły podstawowej i dokumentów potwierdzających spełnienie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym 2.04.2019   godz. 8.00 24.04.2019   godz. 15.00
6. Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych w postępowaniu rekrutacyjnym 30.04.2019 godz. 9.00
7. Potwierdzanie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia w postępowaniu rekrutacyjnym 30.04.2019   godz. 9.00 10.05.2019   godz. 15.00
8. Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych w postępowaniu rekrutacyjnym 14.05.2019 godz. 8.00

Załącznik nr 2

do Zarządzenia nr 76/2019

Prezydenta Miasta Rybnika

z dnia 29 stycznia 2019 r.

 

Harmonogram czynności w postępowaniu rekrutacyjnym do klasy wyższej niż pierwsza  publicznej szkoły podstawowej mistrzostwa sportowego, oddziału sportowego w publicznej szkole podstawowej ogólnodostępnej i oddziału mistrzostwa sportowego w publicznej szkole podstawowej ogólnodostępnej prowadzonych przez Miasto Rybnik na rok szkolny 2019/2020.

 

LP Rodzaj czynności w postępowaniu rekrutacyjnym i uzupełniającym Data rozpoczęcia Data zakończenia
1. Złożenie wniosku o przyjęcie do publicznej szkoły podstawowej mistrzostwa sportowego, oddziału sportowego w publicznej szkole podstawowej ogólnodostępnej i oddziału mistrzostwa sportowego (w których obowiązują próby sprawności fizycznej, o których mowa w art. 137 ust. 1 pkt 3 ustawy Prawo oświatowe) wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnienie przez kandydata kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym o których mowa w art. 131 ust. 2 ustawy Prawo oświatowe. 15.05.2019 godz.8.00 4.06.2019 godz.15.00
2. Przeprowadzenie próby sprawności fizycznej, o której mowa w art. 137 ust. 1 pkt 3 ustawy Prawo oświatowe 7.06.2019 godz.8.00 14.06.2019godz.15.00
3. Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów, którzy uzyskali pozytywny wynik próby sprawności fizycznej, o której mowa w art. 137 ust. 1 pkt 3 ustawy Prawo oświatowe 17.06.2019 godz.12.00
4. Uzupełnienie wniosku o przyjęcie o świadectwo ukończenia odpowiedniej klasy szkoły podstawowej. 21.06.2019 godz. 10.00 25.06.2019   godz. 15.00
5. Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych w postępowaniu rekrutacyjnym. 26.06.2019 godz. 12.00

Załącznik nr 3

do Zarządzenia nr 76/2019

Prezydenta Miasta Rybnika

z dnia 29 stycznia 2019 r.

 

Harmonogram czynności w postępowaniu rekrutacyjnym do klasy siódmej oddziału dwujęzycznego w publicznej szkole podstawowej prowadzonej przez Miasto Rybnik na rok szkolny 2019/2020.

 

LP Rodzaj czynności w postępowaniu rekrutacyjnym i uzupełniającym Data rozpoczęcia Data zakończenia
1. Złożenie wniosku o przyjęcie klasy dwujęzycznej (w której obowiązuje sprawdzian predyspozycji językowych, o których mowa w art. 139 ust. 1 pkt 2 ustawy Prawo oświatowe) szkoły podstawowej wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnienie przez kandydata kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym o których mowa w art. 131 ust. 2 ustawy Prawo oświatowe. 15.05.2019 godz.8.00 4.06.2019 godz.15.00
2. Przeprowadzenie sprawdzianu predyspozycji językowych, o którym mowa w art. 139 ust. 1 pkt 2 ustawy Prawo oświatowe 7.06.2019 godz.8.00 14.06.2019godz.15.00
3. Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów, którzy uzyskali pozytywny wynik próby sprawdzianu predyspozycji językowych, o którym mowa w art. 139 ust. 1 pkt 2 ustawy Prawo oświatowe 17.06.2019 godz.12.00
4. Uzupełnienie wniosku o przyjęcie o świadectwo ukończenia odpowiedniej klasy szkoły podstawowej. 21.06.2019 godz. 10.00 25.06.2019   godz. 15.00
5. Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych w postępowaniu rekrutacyjnym. 26.06.2019 godz. 12.00

 

 

 

 

About Author

Related posts