Projekt „Lekcja nieograniczonych możliwości”

W naszej szkole rozpoczął się projekt „Lekcja nieograniczonych możliwości” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, poddziałanie 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych jest realizowany w okresie od 1 lutego 2014 r. do 30 czerwca 2015.

Celem głównym projektu jest wyrównywanie szans edukacyjnych u co najmniej 2900 uczniów szkół podstawowych w Rybniku poprzez zapewnienie możliwości podnoszenia kompetencji kluczowych, radzenia sobie ze stresem, agresją, a także zapewnienie wykształcenia u dzieci umiejętności ukierunkowywania swojej energii w stronę pozytywnych zainteresowań i pasji.

About Author

Related posts